• Na instalację kolektorów słonecznych odpowiedniej jakości można uzyskać dotację do 2 tys. 250 zł.
    Na instalację kolektorów słonecznych odpowiedniej jakości można uzyskać dotację do 2 tys. 250 zł. Fot. Jarosław Myśliwski
05.07.2016

Chcesz dotację?

Program różni się od innych tym, że po raz pierwszy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w w Katowicach właściciele domów mogą ubiegać się o pieniądze na termomodernizację i montaż ekologicznych źródeł ciepła. Punkt konsultacyjny uruchomiono w ubiegłym tygodniu, wnioski będą przyjmowane do 22 lipca. Na dofinansowania przeznaczono 2 mln zł.

Do tej pory WFOŚiGW udzielał właścicielom domów dofinansowania na likwidację niskiej emisji za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego. – Jako pierwszy fundusz w Polsce wdrożyliśmy obszarowe programy ograniczenia niskiej emisji – mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Zainteresowane samorządy opracowywały programy ograniczenia niskiej emisji, składały wniosek na modernizację systemów grzewczych lub termomodernizację indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z funduszu w formie pożyczki stanowi około 50-70 proc. kosztów inwestycji. – Od 2002 r. programy ograniczenia niskiej emisji były realizowane w 79 gminach na 167 istniejących w województwie śląskim. Zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz zabudowano ponad 5,3 tysiąca instalacji solarnych – mówi prezes Pilot. Udzielone dofinansowanie wyniosło prawie 192 mln zł i z pomocą tych pieniędzy zrealizowano inwestycje za około 350 mln zł. Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba było mieć wkład własny.

Jednak nie wszystkie gminy były zainteresowane ograniczeniem niskiej emisji, a jeżeli władze nie prowadziły takiego projektu, mieszkańcy nie mieli możliwości skorzystania z dofinansowania. Dlatego WFOŚiGW zaproponował pilotażowy program "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji". – Do tej pory tylko Narodowy Fundusz próbował wdrożyć podobny program o nazwie Ryś, ale póki co nie doszedł on do skutku – informuje prezes Pilot. – Nie pracowaliśmy do tej pory z detalistami, ale wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, wdrażamy, póki co, pilotażowy program.

Od 27 czerwca w siedzibie funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach działa punkt konsultacyjny. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-14. Pracownicy WFOŚiGW udzielają szczegółowych informacji na temat programu oraz służą pomocą przy wypełnianiu wniosków.

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.Wysokość dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych: 25 proc. w przypadku modernizacji źródła ciepła oraz 15 proc. w pozostałych przypadkach.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do funduszu).

– Po 22 lipca zrobimy listę rankingową. Na dotacje mamy 2 mln zł. To projekt pilotażowy i zobaczymy, jak pójdzie realizacja. Potem wyciągniemy wnioski i być może jeszcze w tym roku ogłosimy drugą edycję – mówi prezes Pilot.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Można również telefonować pod numer 32-603-22-52.

Maksymalne dofinansowanie dla przykładowych inwestycji:

– kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 – 4,5 tys. zł,

– kocioł gazowy – 3 tys. zł,

– kocioł olejowy – 3 tys. zł,

– kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012 – 4,5 tys. zł,

– wymiennik ciepła/opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej – 2 tys. zł.,

– powietrzna pompa ciepła – 7,5 tys. zł.,

– pompa ciepła – 12,5 tys. zł.

Najczęściej zadawane pytanie:

Czy na etapie składania wniosku wnioskodawca musi znać dokładny koszt inwestycji? Czy ma mieć już wybranego wykonawcę?

Wnioskodawca we wniosku podaje orientacyjne koszty zadania po wcześniejszym rozeznaniu cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie tworzy szacunkowy kosztorys inwestycji, który przedstawia we wniosku.

Jakie będą obowiązywać kryteria przy wyborze wniosków, które otrzymają dofinansowanie?

Fundusz w pierwszej kolejności będzie brał pod uwagę efektywność ekologiczno-energetyczną, następnie kompleksowość zadania oraz, na końcu, koszty uzyskania efektu ekologicznego.

Jakie dokumenty są wymagane na etapie składania wniosku?

a) aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy, odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,

b) dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym lub dokumenty potwierdzające wystąpienie wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów.

c) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, należy do niego załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji.

Czy w przypadku nowo budowanego budynku jednorodzinnego należy do wniosku załączyć pozwolenie na budowę, jeżeli z niego jasno nie wynika, że będzie wykonywane przedsięwzięcie, na które wnioskuje się o dofinansowanie?

W przypadku nowo budowanego obiektu zawsze należy załączyć pozwolenie na budowę. Jeżeli dopiero złożono wniosek o pozwolenie na budowę, to należy dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku, np. jego kopię, a pozwolenie dostarczyć na etapie rozliczenia dofinansowania.

Jeżeli dom jednorodzinny obecnie podlega rozbudowie lub podlegał rozbudowie w okresie po 16.12.2002 roku, to czy można się ubiegać o dofinansowanie na termomodernizację i instalacje źródła ciepła?

Tak, ale tylko proporcjonalnie do części istniejącej przed 16.12.2002 roku.

Czy można składać więcej wniosków dla jednego obiektu, np. osobny wniosek na kocioł, a osobny na termomodernizację?

Nie można składać kilku wniosków dla jednego obiektu.

Jakie będą konsekwencje, jeżeli danej osobie przyznano dofinansowanie i nie zrealizowano zadania?

Nie ma żadnych konsekwencji, zaleca się jednak, aby taka osoba wcześniej zgłosiła, że nie będzie realizowała zadania.

Czy fundusz sugeruje, jakie przedsiębiorstwo ma realizować zadanie?

Fundusz nie sugeruje, jakie przedsiębiorstwo ma realizować zadanie.

Jarosław Myśliwski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Artykuł ukazał się w GWARKU 27 z 05.07.2016

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.