• - Czyste powietrze to rządowy program, w którego realizacji państwo będziecie się kontaktowali z wojewódzkim funduszem - powiedział Adam Lewandowski, wiceprezes katowickiego WFOŚiGW.
    - Czyste powietrze to rządowy program, w którego realizacji państwo będziecie się kontaktowali z wojewódzkim funduszem - powiedział Adam Lewandowski, wiceprezes katowickiego WFOŚiGW. Fot. Jarosław Myśliwski
28.09.2018

Dotacje i pożyczki z programu Czyste powietrze

Od ubiegłej środy można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze. Dwa dni wcześniej w Pałacu w Rybnej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dotacji i pożyczek, które można otrzymać z tego programu.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, już istniejących lub nowo budowanych.

Na co pieniądze?

Wsparcie można otrzymać na:

- demontaż i wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690),

- montaż kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych, gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrznych lub odbierających ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych,

- wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do programu Czyste powietrze.

Kto może otrzymać wsparcie?

Beneficjentami są osoby fizyczne:

- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku,

- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z prawem budowlanym należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Komu dotację? Komu pożyczkę?

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł, w tym:

- dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld zł,

- dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld zł.

Można otrzymać dotację, pożyczkę bądź jedno i drugie.

Wysokość dotacji zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100 proc. wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy jest określony we wniosku o dofinansowanie i zmiana kwoty w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę wysokości dofinansowania.

Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2 proc. rocznie. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, a okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

Co się kwalifikuje do dofinansowania?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji to 53 tys. zł.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 1.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że:

- przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

- okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,

- przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 1.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac, wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych i rodzaje kosztów kwalifikowanych zostały podane w programie priorytetowym i załączniku nr 1 do niego.

Informacje i wnioski

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl. Konsultacje w sprawie wniosków prowadzone są w katowickim WFOŚiGW, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro), w godz. 7.30 do 15.30. Bliższe informacje można uzyskać pisząc na adres: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, lub telefonując po numer 32-603-22-52.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez portal.wfosigw.katowice.pl, gdzie konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w żadne z wymienionych sposobów dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW).

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie do 30 czerwca 2027 r.

Pocztą należy wysyłać wnioski na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Opracował: Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 38/2018 z 25.09.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.