•  W dyskusji panelowej na temat ograniczenia niskiej emisji uczestniczyli m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Anna Król - zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Tomasz Bedn
     W dyskusji panelowej na temat ograniczenia niskiej emisji uczestniczyli m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Anna Król - zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Tomasz Bedn Fot. Jarosław Myśliwski
27.10.2018

Fundusz, kongres i smog

W ramach programu w województwie śląskim ma zostać wymienione 560 tysięcy źródeł ciepła. O Czystym Powietrzu rozmawiano podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, już istniejących lub nowo budowanych. – Program ma także wymiar ekonomiczny. W poddanych termomodernizacji budynkach spadną koszty ogrzewania. W ramach Czystego Powietrza zostanie rozdysponowane 103 mld zł i te pieniądze zostaną wpompowane w polską gospodarkę, poprawiając po raz kolejny wskaźniki PKB – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

– Staramy się łączyć rozwój nowoczesnego przemysłu z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i to zaczyna być polską specjalnością, towarem eksportowym. Ograniczając niską emisję, nie ograniczamy rozwoju przemysłu, który był rozpoznawalny dla tej części Polski – podkreślał Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyliczył, że w ciągu ostatnich 16 lat w ramach programów prowadzonych przez fundusz wymieniono na ekologiczne 32 tysiące źródeł ciepła. Czyste Powietrze ma pozwolić w województwie śląskim wymienić 560 tysięcy kopciuchów na piece spełniające współczesne wymogi ekologiczne. – To wyraźne przyspieszenie w walce z niską emisją – stwierdził.

Panel dyskusyjny Polska bez smogu odbył się 18 października, dokładnie miesiąc po rozpoczęciu naboru wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. – W tym czasie złożono 1000 wniosków, a 7 tysięcy osób zarejestrowało się na portalu projektu – powiedział prezes Bednarek.

Kto może otrzymać wsparcie?

Beneficjentami są osoby fizyczne:

- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku,

- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z prawem budowlanym należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Według założeń programu wsparcie można otrzymać na:

- demontaż i wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji niespełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia ministra rozwoju i finansów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690),

- montaż kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych, gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrznych lub odbierających ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych,

- wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do programu Czyste Powietrze.

Można otrzymać dotację, pożyczkę bądź jedno i drugie. Wysokość dotacji zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wfosigw.katowice.pl

Jarosław Myśliwski


Artykuł ukazał się w GWARKU 42/2018 z 23.10.2018

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.