17.01.2019

Od niskiej emisji do smogu

Niska emisja to problem związany z emisją szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domach i samochodach oraz kotłowniach przemysłowych.

Dlaczego niska? 

Emitory, czyli kominy i inne źródła emisji, znajdują się na wysokości nie większej niż 40 metrów, przeważnie na pułapie do 10 metrów. Dlatego wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania wyrządzając szkody lokalnie (zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkalnej).

Największe źródło

Kotłownie lokalne i paleniska indywidualne są obecnie największym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Powodem jest niska jakość paliwa oraz nieefektywność źródeł ciepła, czyli pieców.

Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, wśród których można wyszczególnić:

– pyły zawieszone (w zależności od frakcji cząsteczek są to PM 10, PM 5 czy PM 2,5 – im niższa wartość tym mniejsza frakcja i tym samym większa szkodliwość) z drobinkami sadzy itp.,

– dwutlenek siarki (SO2) – wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdrowia człowieka, jak i całego środowiska (jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy),

– tlenki azotu (NOx) – w tym dwutlenek azotu – są jedną z przyczyn powstawania dziury

ozonowej czy smogu,

– metale ciężkie (m.in. kadm, ołów, mangan, chrom) – szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin,

– wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA – m.in. α-benzopiren) – substancje

rakotwórcze i powodujące silne zatrucia,

– dioksyny – trujące związki chemiczne, często odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.

Smog w natarciu

Widocznym gołym okiem objawem poważnego problemu ze zjawiskiem niskiej emisji jest smog. Najczęściej można go zaobserwować w mroźne, słoneczne poranki. Wtedy w powietrzu unosi się najwięcej pyłu zawieszonego wraz ze wszystkimi szkodliwymi substancjami. Część pyłu w sprzyjających warunkach atmosferycznych opada na ziemię. Kolejnym etapem jest wzruszanie warstwy opadniętego na ziemię pyłu przez samochody, pieszych i zwierzęta. Jest to tak zwana emisja wtórna.

Emisja w perspektywie Śląska

Na Górnym Śląsku najpoważniejsze skutki niskiej emisji to:

– kwaśne deszcze – to właśnie na Śląsku pojawia się najwięcej kwaśnych deszczy silnie zanieczyszczających glebę i wodę, oddziałujących pośrednio na stan środowiska naturalnego tego rejonu,

– zawartość CO2 w powietrzu – powietrze na Śląsku zawiera ok. 1/3 całości wyemitowanego w Polsce dwutlenku węgla,

– smog – pojawia się on bardzo często w wielu miastach województwa śląskiego,

– zwiększenie ilości chorych, w tym przewlekle na choroby układu oddechowego.

Na podstawie opracowania "Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej" wydanego przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii "HELIOS" dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (mir)


Artykuł ukazał się w GWARKU 3/2019 z 15.01.2019

komentarze
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.