Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Jak się bawiliśmy na Gwarkach”.

Art. 1

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry.

2. Konkurs polega na wyborze przez internautów najciekawszych zdjęć (w tym selfie) przedstawiających mieszkańców bawiących się na święcie miasta Gwarki Tarnogórskie 2019 r.

3. Konkurs organizowany będzie od 1 do 30 września 2019 r.

4. Organizator powołuje 3-osobową komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele WSP „Gwarek Śląski”.

Art. 2

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Gwarek Śląski”.

Art. 3

1. Zgłoszenia można dokonać bezpłatnie, wysyłając maila na adres: konkurs@gwarek.com.pl lub osobiście.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko uczestnika konkursu
b. 1 zdjęcie przedstawiające bawiących się uczestników Gwarków 2019
c. tel. kontaktowy
3. Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 11 września 2019 r. do godz. 12.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 7.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych, merytorycznych bądź prawnych, zawierających znaki towarowe i logotypy.

6. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika konkursu, że stanowi ono jego własność, a na użycie wszelkich elementów, w nim zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia, a w szczególności, że nie narusza dóbr osobistych poprzez rozpowszechnianie wizerunku osób widocznych na fotografii.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z zezwoleniem na publikację zdjęcia na portalach gwarek.com.pl, profilu tygodnika Gwarek w mediach społecznościowych i w tygodniku Gwarek oraz na podanie danych osobowych uczestnika, w tym imienia i nazwiska uczestnika.

Art. 4

1. Głosowanie przebiegać będzie na Facebooku tygodnika Gwarek, gdzie zostanie opublikowana galeria nadesłanych i zweryfikowanych zdjęć.

2. Głosowanie będzie trwało od 12 do 13 września do godz. 12 i będzie polegało na kliknięciu znaku „lubię to” (kciuk) bądź przyznania serduszka pod wybranym zdjęciem.

3. Każdy znak „lubię to!” i każde serduszko to jeden głos.

4. Nagrody otrzyma 13 uczestników z najwyższą liczbą głosów.

Art. 5
1. Komisja konkursowa po zweryfikowaniu głosów, ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 30 września 2019 r. na stronie internetowej www.gwarek.com.pl oraz w tygodniku Gwarek.

2. W sprawach spornych, nieuregulowanych regulaminem ostateczne rozstrzygniecie należy do komisji konkursowej.

Art. 6
1. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada organizator.
2. Nagrody to:

- voucher na zabieg Endomasażu Mantis na twarz ufundowany przez Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Naturalmed w Tarnowskich Górach.

- voucher na trening EMS ufundowany przez Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Naturalmed w Tarnowskich Górach.

- karnet miesięczny ufundowany przez Fitness Clubu BeFit w Radzionkowie (w ramach karnetu klient będzie mógł korzystać ze wszystkich usług które oferuje klub).

- karnet miesięczny ufundowany przez Fitness Clubu BeFit w Radzionkowie (w ramach karnetu klient będzie mógł korzystać ze wszystkich usług które oferuje klub).

- voucher o wartości 100 zł ufundowany przez Bistro Miarki 8 Cafe&Wine Bar w Tarnowskich Górach.

- voucher na spływ kajakowy rzeką Mała Panew dla 2 osób, ufundowany przez Młyn Bombelka z Żędowic.

- voucher na spływ kajakowy rzeką Mała Panew dla 2 osób, ufundowany przez Młyn Bombelka z Żędowic.

- voucher na wizytę u dietetyka ufundowany przez Fitness Club BeFit w Radzionkowie (w ramach godzinnej wizyty zostanie wykonana pełna analiza składu ciała, opracowanie zaleceń dietetycznych oraz planu żywieniowego).

- voucher na wizytę u dietetyka ufundowany przez Fitness Club BeFit w Radzionkowie (w ramach godzinnej wizyty zostanie wykonana pełna analiza składu ciała, opracowanie zaleceń dietetycznych oraz planu żywieniowego).

- voucher na zabieg pielęgnacyjny na twarz ufundowany przez Gabinet Kosmetyczny Patio Urody w Tarnowskich Górach.

- voucher na udział w warsztatach Sensoplastyki® dla jednego dziecka, ufundowany przez firmę Arcyglutki z Tarnowskich Gór.

- voucher na wizytę u masażysty ufundowany przez Fitness Club BeFit w Radzionkowie.

- voucher na wizytę u masażysty ufundowany przez Fitness Club BeFit w Radzionkowie.

3. Za zajęcie I miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród wszystkich wymienionych w Art.6 pkt 2.

4. Za zajęcie II miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 12 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.
5. Za zajęcie III miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 11 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

6. Za zajęcie IV miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 10 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

7. Za zajęcie V miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 9 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

8. Za zajęcie VI miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 8 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

9. Za zajęcie VII miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 7 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

10. Za zajęcie VIII miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 6 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

11. Za zajęcie IX miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 5 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

12. Za zajęcie X miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 4 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

13. Za zajęcie XI miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 3 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

14. Za zajęcie XII miejsca uczestnik otrzyma nagrodę, którą sam wybierze spośród pozostałych 2 nagród wymienionych w Art.6 pkt 2.

15. Za zajęcie XIII miejsca uczestnik otrzyma ostatnią nagrodę, wymienioną w Art.6 pkt 2.

Art. 7
Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora na adres ul. Bytomska, 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000070568, posiadająca NIP 645-020-33-50, REGON 003542575. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do rozstrzygnięcia konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń uczestników na drodze sądowej.

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Kandydat ma prawo w każdym czasie żądać wycofania swojej kandydatury z konkursie, które należy przesłać na adres email: gwarek@gwarek.com.pl. W takim przypadku organizator usunie kandydaturę nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.