Regulamin plebiscytu - ogrody

Regulamin Plebiscytu na najładniej urządzony przydomowy ogród i ogródek działkowy 2018 r.

Art. 1

1. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry.

2. Plebiscyt polega na: wyborze przez czytelników najpopularniejszych zdjęć przedstawiających przydomowe ogrody i ogródki działkowe mieszkańców regionu, przede wszystkim powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i miasta Piekary Śląskie.
3. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 4.07.2018 do dnia 31.09.2018 r.
4. Organizator powołuje 3-osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele WSP „Gwarek Śląski”.
5. Organizator zastrzega, iż podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi w formacie SMS Premium.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.

2. Kandydatem w plebiscycie może być każda osoba pełnoletnia, która dokona prawidłowego zgłoszenia, z wyjątkiem pracowników Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Gwarek Śląski”.

Art. 3
Zasady przeprowadzania plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłoszenia można dokonać: wysyłając maila na adres: konkurs@gwarek.com.pl lub osobiście.

2. Zgłoszenia przyjmowane są bezpłatnie.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko kandydata – właściciela ogrodu, działki.
b. krótki opis ogrodu, działki,
c. od 3 do 10 zdjęć ogrodu/działki bez znaków wodnych,
d. tel. kontaktowy.
4. Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 19.07. 2018 do godziny 23:59.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

6. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych.

7. Do dnia 01.08.2018 na stronie internetowej gwarek-konkurs.slask.pl. zamieszczona zostanie pełna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w plebiscycie.

8. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację przez organizatora przesłanych zdjęć, co do których przesyłającemu przysługują niezbywalne prawa autorskie, przesłanego organizatorowi opisu ogrodu/ogródka oraz na podanie danych osobowych uczestników konkursu, przede wszystkim imienia i nazwiska uczestnika.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 2.08.2018 do 15.08.2018 do godz. 23.59 na następujących warunkach.:
a. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71100 w treści wpisując właściwy prefix, a po kropce wpisując numer wybranego kandydata. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 z VAT (1 zł + VAT);
c. jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę ;
d. uczestnik plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71100 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu organizatora do godziny zakończenia plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;

2. O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa suma głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.


3. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową.

Art. 4
Ogłoszenie wyników plebiscytu
1. Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu najpóźniej w dniu 15.09.2018 na stronie internetowej www.gwarek.com.pl oraz w tygodniku Gwarek.

Art. 5
I. Nagrody w plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada organizator.
2. Zwycięzca plebiscytu otrzymają następujące nagrody:
a. za zajęcie I miejsca w głosowaniu bon o wartości 500 zł do zrealizowania do 31.12.2018 roku w sklepie firmowym STIHL przy ul. Nakielskiej 12 w Tarnowskich Górach,
b. za zajęcie II miejsca w głosowaniu bon o wartości 300 zł do zrealizowania do 31.12.2018 roku sklepie firmowym STIHL przy ul. Nakielskiej 12 w Tarnowskich Górach,

c. za zajęcie III miejsca w głosowaniu bon o wartości 200 zł do zrealizowania do 31.12.2018 roku w sklepie firmowym STIHL przy ul. Nakielskiej 12 w Tarnowskich Górach.

II. Nagrody specjalne

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator przyzna od jednej do trzech równorzędnych nagród specjalnych.

2. Laureaci zostaną wyłonieni przez 3-osobową komisję plebiscytową.

3. Komisja zapozna się z nadesłanymi zdjęciami i na ich podstawie wybierze te ogródki, które uzna za najciekawiej zaaranżowane.

4. Każdy laureat nagrody specjalnej otrzymają bon o wartości minimum 100 zł do zrealizowania w sklepie firmowym STIHL przy ul. Nakielskiej 12 w Tarnowskich Górach do 31.12.2018 roku.


Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do organizatora na adres ul. Bytomska, 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.
2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000070568, posiadająca NIP 645-020-33-50, REGON 003542575. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do rozstrzygnięcia plebiscytu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń uczestników na drodze sądowej.
3. Na potrzeby plebiscytu dane osobowe uczestników, przede wszystkim imię i nazwisko oraz numery telefonów, z których oddane zostaną głosy, będą przetwarzane na zlecenie organizatora przez firmę MediaS Mobile, ul. Kwiatowa 30, Łódź, NIP 727 227 30 98.

4. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Kandydat ma prawo w każdym czasie żądać wycofania swojej kandydatury z plebiscytu, które należy przesłać na adres email: gwarek@gwarek.com.pl. W takim przypadku organizator usunie kandydaturę nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak organizator nie zwróci kosztów za SMS wysłane na wycofaną kandydaturę.

z gmin
z gmin
z gmin
z gmin
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.