Regulamin plebiscytu

Regulamin Plebiscytu na najlepszą jednostkę OSP powiatu tarnogórskiego

Art. 1

1. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry.

2. Plebiscyt polega na: wyborze przez czytelników najlepszej jednostki OSP powiatu tarnogórskiego.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 6.03.2017 do dnia 30.04.2017 roku.
5. Organizator powołuje 3-osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi w formacie SMS Premium.

Art. 2
Warunki plebiscytu:
1. Kandydatem w plebiscycie jest każda jednostka OSP działająca w powiecie tarnogórskim zgłoszona przez organizatora.
2. Na żądanie władz jednostki organizator wycofa OSP z dalszego udziału w plebiscycie.
3. Czytelnicy mogą zgłosić swoją jednostkę w plebiscycie, jeśli została pominięta przez organizatora.

Art. 3
Zasady przeprowadzania plebiscytu
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 6.03.2017 do 30.04.2017.

2. Głosowanie będzie się odbywać od 6.03.2017 od godz. 00.00 do 30.03.2017 do godz. 15.00 za pomocą SMS Premium na następujących warunkach:
a. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71100, w treści wpisując właściwy prefix, a po kropce wpisując numer wybranej jednostki. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 z VAT (1 zł + VAT);
c. jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę;
d. uczestnik plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71100 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu organizatora do godziny zakończenia plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS-a o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
5. Nagrodzone zostaną 3 jednostki, które otrzymają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w plebiscycie za pośrednictwem SMS Premium.
6. W przypadku gdy dwie lub więcej organizacji będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników plebiscytu
1. Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu najpóźniej w dniu 30.04.2017 na stronie internetowej www.gwarek.com.pl oraz w tygodniku Gwarek.
Nagrody w plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada organizator.
2. Zwycięzcy plebiscytu – najlepsze jednostki OSP powiatu tarnogórskiego - otrzymają następujące nagrody:
a. za zajęcie I miejsca w głosowaniu telewizor (wartość nagrody ok. 1500 zł brutto),
b. za zajęcie II miejsca w głosowaniu sprzęt RTV (wieża stereofoniczna, wartość nagrody ok. 800 zł brutto)

c. za zajęcie III miejsca w głosowaniu sprzęt elektroniczny (GPS, wartość nagrody ok. 400 zł brutto).

Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do organizatora na adres ul. Bytomska, 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu rankingu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od organizatora;
c) udział w rankingu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.

2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora oraz pod adresem www.gwarek.com.pl.

REKLAMA
„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.