Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Superzwierzaki w obiektywie

Art. 1
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry.

2. Konkurs polega na wyborze przez czytelników najsympatyczniejszego pupila – psa lub kota.
3. Konkurs organizowany będzie od 20 lipca 2019 do 10 września 2019 r.
4. Organizator powołuje 3-osobową komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele WSP „Gwarek Śląski”.

Art. 2
1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Zgłoszenia może dokonać każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Gwarek Śląski”.

Art. 3
Zgłaszanie kandydatur:
1. Zgłoszenia można dokonać bezpłatnie, wysyłając maila na adres: konkurs@gwarek.com.pl lub osobiście.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko właściciela psa albo kota
b. imię psa albo kota
c. 1 zdjęcie psa albo kota
d. tel. kontaktowy.
3. Zgłoszenie należy przesłać w terminie od 22 lipca do 14 sierpnia 2019 do godziny 12.00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 7.

5. W trakcie przyjmowania zgłoszeń na stronie gwarek.com.pl/galerie zamieszczane będą nadesłane fotografie. Równolegle wybrane zdjęcia wraz z opisem publikowane będą w papierowym wydaniu tygodnika Gwarek.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych.

7. Do 17 sierpnia 2019 na profilu Facebook Tygodnik Gwarek zamieszczona zostanie pełna lista kandydatur biorących udział w konkursie oraz galeria nadesłanych zdjęć.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację przez organizatora przesłanych zdjęć, co do których przesyłającemu przysługują niezbywalne prawa autorskie oraz na podanie danych osobowych uczestników konkursu, w tym imienia i nazwiska uczestnika.

Art. 4

1. Głosowanie przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy będzie przebiegał w następujący sposób:
a. Na Facebooku Tygodnika Gwarek zostanie opublikowania galeria nadesłanych i zweryfikowanych zdjęć.

b. Głosowanie będzie trwało od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2019 do godz. 12. i będzie polegało na kliknięciu znaku „lubię to” pod wybranym zdjęciem.

2. Etap II głosowania:

a. Dziesięć zdjęć, które uzyskają największą liczbę polubień, przejdzie do finału.

b. Każdemu finaliście nadany zostanie indywidualny numer. Lista fotografii wraz z przypisanym przez organizatorów numerem zostanie opublikowana na stronie gwarek.com.pl.

c. Głosowanie będzie się odbywać za pomocą SMS i będzie polegało na wysłaniu numeru kandydata na numer telefonu 666-388-953. Opłata za SMS zgodnie z taryfą operatora.

d. Głosowanie rozpocznie się 22 sierpnia 2019 o godz. 00.00 i zakończy 23 sierpnia o godz. 14. 00. 

e. Głos wysłane w innym terminie nie będą brane pod uwagę.

f. Każdy głosujący może wysłać nieograniczoną liczbę SMS.
g. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję konkursową.

Art. 5
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Komisja konkursowa po zweryfikowaniu głosów, ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 10 września 2019 r. na stronie internetowej www.gwarek.com.pl oraz w tygodniku Gwarek.

Art. 6
I. Nagrody w konkursie
1. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada organizator.
2. Zwycięzca konkursu otrzymają następujące nagrody:
a. za zajęcie I miejsca w głosowaniu – bon na zakupy o wartości 200 zł do zrealizowania w sklepie HUNTER Polska, przy ul. Janasa 31 w Tarnowskich Górach (obok sklepu Biedronka)

b. za zajęcie II miejsca w głosowaniu – bon na zakupy o wartości 150 zł do zrealizowania w sklepie HUNTER Polska, przy ul. Janasa 31 w Tarnowskich Górach (obok sklepu Biedronka)

c. za zajęcie III miejsca w głosowaniu – bon na zakupy o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepie HUNTER Polska, przy ul. Janasa 31 w Tarnowskich Górach (obok sklepu Biedronka)


Art. 7
Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora na adres ul. Bytomska, 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000070568, posiadająca NIP 645-020-33-50, REGON 003542575. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do rozstrzygnięcia konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń uczestników na drodze sądowej.

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Kandydat ma prawo w każdym czasie żądać wycofania swojej kandydatury z konkursie, które należy przesłać na adres email: gwarek@gwarek.com.pl. W takim przypadku organizator usunie kandydaturę nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.