Regulamin plebiscytu

Regulamin Plebiscytu na najładniejszy przydomowy ogród i ogródek działkowy 2017 r.

Art. 1

1. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry.

2. Plebiscyt polega na: wyborze przez czytelników najpopularniejszych zdjęć przedstawiających przydomowe ogrody i ogródki działkowe mieszkańców powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego i miasta Piekary Śląskie.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 27.06.2017 do dnia 31.09.2017
5. Organizator powołuje 3-osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi w formacie SMS Premium.
Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w plebiscycie może być każda osoba pełnoletnia, która dokona prawidłowego zgłoszenia.
2. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, o której mowa w pkt. 1, z wyjątkiem pracowników Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Gwarek Śląski”.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.

Art. 3
Zasady przeprowadzania plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłoszenia można dokonać: wysyłając maila na adres: reklama@gwarek.com.pl,

2. Zgłoszenia przyjmowane są bezpłatnie.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko kandydata – właściciela ogrodu, działki.
b. krótki opis ogrodu, działki,
c. od 3 do 10 zdjęć nadesłanej kandydatury,
d. adres zamieszkania,
e. tel. kontaktowy (dane kontaktowe wyłącznie do wiadomości organizatora),
f. zgłoszenie należy przesłać w terminie do 7.08. 2017 do godziny 23:59.

2 . Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

5. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych.

6. W dniu 10.08.2017 na stronie internetowej gwarek.com.pl zamieszczony zostanie link do pełnej listy zweryfikowanych kandydatur do udziału w plebiscycie.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację przez organizatora przesłanych zdjęć, co do których przesyłającemu przysługują niezbywalne prawa autorskie oraz na podanie danych osobowych osób nagrodzonych do publicznej wiadomości i przetwarzanie danych do celów marketingowych i reklamowych oraz akceptację regulaminu konkursu.
II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 11.08.2017 do 24.08.2017 do godz. 20.00 na następujących warunkach.:
a. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71100 w treści wpisując właściwy prefix, a po kropce wpisując numer wybranego kandydata. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 z VAT (1 zł + VAT);
c. jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę ;
d. uczestnik plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71100 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu organizatora do godziny zakończenia plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;

5. O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.


6. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową.

Art. 4
Ogłoszenie wyników plebiscytu
1. Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu najpóźniej w dniu 10.09.2017 na stronie internetowej www.gwarek.com.pl oraz w tygodniku Gwarek.

Art. 5
Nagrody w plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada organizator.
2. Zwycięzca plebiscytu otrzymają następujące nagrody:
a. za zajęcie I miejsca w głosowaniu bon o wartości 500 zł do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym Sojka w Tarnowskich Górach,
b. za zajęcie II miejsca w głosowaniu bon o wartości 300 zł do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym Sojka w Tarnowskich Górach,

c. za zajęcie III miejsca w głosowaniu bon o wartości 200 zł do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym Sojka w Tarnowskich Górach.

Art. 5

1. Czytelnicy, którzy oddali przynajmniej jeden głos w plebiscycie, wysyłając SMS-a Premium, mają prawo do wzięcia udziału w konkursie, w którym należy odpowiedzieć na pytanie „dlaczego warto mieć ogródek?”. Odpowiedzi należy wysyłać SMS-em na numer telefonu 666-388-953 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w terminie od 11 do 24 sierpnia 2017 r.

2. W konkursie brane będą pod uwagę tylko te odpowiedzi, które zostały wysłane z numeru, z którego oddano głos w plebiscycie, wysyłając SMS Premium.

3. Uczestnik konkursu może wysłać nieograniczoną liczbę odpowiedzi.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi jury składające się z pracowników redakcji Gwarek, wybierze trzy najlepsze i przyzna trzy nagrody w postaci bonów o wartości 100 zł każdy do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym Sojka w Tarnowskich Górach.


Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do organizatora na adres ul. Bytomska, 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000070568, posiadająca NIP 645-020-33-50, REGON 003542575.
2. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.