Regulamin Plebiscytu „Fotografia wakacji”

Art. 1
1. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry.

2. Plebiscyt polega na wyborze przez czytelników najpopularniejszych zdjęć.
3. Plebiscyt organizowany będzie od 11.10.2017 do 31.10.2017 r.
4. Organizator zastrzega, iż plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi w formacie SMS Premium.

5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie:
1. Uczestnikiem plebiscytu może zostać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Gwarek Śląski” oraz ich najbliższych rodzin.
2. W głosowaniu może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.

Art. 3
I Zasady przeprowadzania plebiscytu:

1. Organizator powoła 3-osobową komisję spośród pracowników WSP Gwarek Śląski.

2. W plebiscycie biorą udział najciekawsze oraz/albo najlepsze technicznie fotografie, które brały udział w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Cztery łapy na wakacjach” 2017 r. organizowanym przez tygodnik „Gwarek”.

3. Wyboru fotografii, które biorą udział w plebiscycie, dokona komisja.

4. Do 10.10.2017 r. na stronie internetowej gwarek.com.pl zamieszczona zostanie lista uczestników plebiscytu.

5. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację przez organizatora przesłanych zdjęć oraz na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych uczestników, a także na przetwarzanie danych do celów marketingowych i reklamowych oraz akceptacją regulaminu konkursu.

II Głosowanie:
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 11.10.2017 r. do 19.10.2017 r. do godz. 24.00 na następujących warunkach.:
a. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71100, w treści wpisując właściwy prefix, a po kropce wpisując numer wybranego kandydata. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 z VAT (1 zł + VAT);
c. jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę ;
d. uczestnik plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71100 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu organizatora do godziny zakończenia plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;

2. O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa liczba głosów zliczona przez system na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.

3. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję.

Art. 4
Ogłoszenie wyników plebiscytu:
1. Komisja po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu najpóźniej 24.10.2017 roku na stronie internetowej gwarek.com.pl oraz w tygodniku Gwarek.

Art. 5
Nagrody w plebiscycie:
1. Zwycięzcy plebiscytu otrzymają następujące nagrody:
a. za zajęcie I miejsca w głosowaniu 250 zł,
b. za zajęcie II miejsca w głosowaniu 200 zł,

c. za zajęcie III miejsca w głosowaniu 150 zł.

2. Zwycięzcy plebiscytu odbiorą nagrody w siedzibie organizatora.


Art. 6
Reklamacje:
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do organizatora na adres ul. Bytomska, 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000070568, posiadająca NIP 645-020-33-50, REGON 003542575.
2. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.