Regulamin plebiscytu Nasze zwierzaki

Regulamin plebiscytu

Regulamin Plebiscytu "Nasze zwierzaki” - psy i koty w obiektywie.

Art. 1
Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry.

2. Plebiscyt polega na: wyborze przez czytelników najpopularniejszych zdjęć.
3. Plebiscyt organizowany będzie od 20 sierpnia 2018 do 30 września 2018 r.
4. Organizator powołuje 3-osobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele WSP „Gwarek Śląski”.
5. Organizator zastrzega, iż podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi w formacie SMS premium.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.

2. Kandydatem w plebiscycie może być każda osoba pełnoletnia, która dokona prawidłowego zgłoszenia, z wyjątkiem pracowników Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Gwarek Śląski”.

Art. 3
Zasady przeprowadzania plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłoszenia można dokonać: wysyłając maila na adres: konkurs@gwarek.com.pl lub osobiście.

2. Zgłoszenia przyjmowane są bezpłatnie.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko właściciela psa albo kota
b. imię psa albo kota
c. od 1 do 2 zdjęć psa albo kota
d. tel. kontaktowy.
4. Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 30 sierpnia 2018 do godziny 12.00.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

6. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych.

7. Do 3 września 2018 na stronie internetowej gwarek.com.pl zamieszczona zostanie pełna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w plebiscycie.

8. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację przez organizatora przesłanych zdjęć, co do których przesyłającemu przysługują niezbywalne prawa autorskie oraz na podanie danych osobowych uczestników konkursu, przede wszystkim imienia i nazwiska uczestnika.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS premium i będzie trwało od 4 września 2018 do 9 września 2018 do godz. 22.00 na następujących warunkach.:
a. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71100 w treści wpisując właściwy prefix, a po kropce wpisując numer wybranego kandydata. Głosujący za pomocą SMS premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 z VAT (1 zł + VAT);
c. jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę ;
d. uczestnik plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71100 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu organizatora do godziny zakończenia plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach plebiscytu;
f. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów.

2. O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa suma głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS premium.


3. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez komisję plebiscytową.

Art. 4
Ogłoszenie wyników plebiscytu
1. Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu najpóźniej 25 września 2018 na stronie internetowej www.gwarek.com.pl oraz w tygodniku Gwarek.

Art. 5
I. Nagrody w plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada organizator.
2. Zwycięzca plebiscytu otrzymają następujące nagrody:
a. za zajęcie I miejsca w głosowaniu bon o wartości 300 zł do zrealizowania do 31.12.2018 roku w sklepie zoologicznym MAXANIMAL przy ul. Kościuszki 5 w Tarnowskich Górach (pasaż marketu Carrefour)
b. za zajęcie II miejsca w głosowaniu bon o wartości 200 zł do zrealizowania do 31.12.2018 roku roku w sklepie zoologicznym MAXANIMAL przy ul. Kościuszki 5 w Tarnowskich Górach (pasaż marketu Carrefour)

c. za zajęcie III miejsca w głosowaniu bon o wartości 200 zł do zrealizowania do 31.12.2018 roku roku w sklepie zoologicznym MAXANIMAL przy ul. Kościuszki 5 w Tarnowskich Górach (pasaż marketu Carrefour)


Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do organizatora na adres ul. Bytomska, 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.
2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000070568, posiadająca NIP 645-020-33-50, REGON 003542575. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do rozstrzygnięcia plebiscytu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń uczestników na drodze sądowej.
3. Na potrzeby plebiscytu dane osobowe uczestników, przede wszystkim imię i nazwisko oraz numery telefonów, z których oddane zostaną głosy, będą przetwarzane na zlecenie organizatora przez firmę MediaS Mobile, ul. Kwiatowa 30, Łódź, NIP 727 227 30 98.

4. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Kandydat ma prawo w każdym czasie żądać wycofania swojej kandydatury z plebiscytu, które należy przesłać na adres email: gwarek@gwarek.com.pl. W takim przypadku organizator usunie kandydaturę nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak organizator nie zwróci kosztów za SMS wysłane na wycofaną kandydaturę.

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim

Wydawca:
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „GWAREK ŚLĄSKI”

Adres redakcji:
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 3
Tel. 32-285-26-61, 32-285-27-16
fax 32-285-37-03
Poinformuj Gwarka

Przeczytałem i akceptuję Regulamin serwisu internetowego gwarek.com.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski" z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Bytomskiej 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub objęte Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi usług, realizacji zamówienia, marketingu usług własnych administratora danych oraz do rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym GWAREK.COM.PL. W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.